# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นายณัฐวุฒิ เพ่งผล
2.นายอรรถพล จันทร์สิงห์
1.นางสาวภมรรัตน์ ลันวงษา
2.นางสาวศรุตา เถลิงสรคันธุ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.นางสาวสุพรรษา คำทวี
2.นางสาวนลินทิพย์ หวานเสนาะ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
3634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้ง
2.นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
1.นางสาวอภิญยา พุ่มพวง
2.นางสาวเบญจมาศ ทิพรังษี
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
2.นางบุรณี สุวรรณโชติ
1.นางสาวภานุมาศ นุชแสง
2.นางสาวพรสุพพัต รัตนสุด
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
5634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นางสาวจิราพร แป้นน้อย
2.นายอวกาศ มาตรมูล
1.นายนพชัย เจตน์กสิการณ์
2.นางสาวจินดามณี สายฟั่น
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
6634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า
2.นายปุณณรัตน์ ทองธรรม
1.นางสาวณัฐรวี ช่วยวัง
2.นางสาวณัชชา ภู่พงศ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7634การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.61.นายชูศิลป ศรีสุข
2.นางสาววันทนีย์ แก้วทอง
1.นางสาวกวิสรา เพ็งน้อย
2.นายศิวเรศ พันธ์สระคู
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม