# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาววรางคณา กำไร
2.นางสาวอารีย์ กาฬภักดี
1.นางสาวจิรภัทร ฉายแสง
2.นางสาววรัญญา คนดี
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวชโลธร ศรีสด
2.นายสันติ ดีเทียน
1.นายจักรพรรดิ์ณัฐวุฒิ หะชะยัง
2.นายธิติศักดิ์ ฉัตรทอง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.นายธีรพล สุไทย
2.นายทินภัทร กลั่นกสิกรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายณัฐวุฒิ เพ่งผล
2.นายอดิศักดิ์ ประทีป
1.นางสาวกุลธิดา ปรางเลิศ
2.นายธนากร สังวาลย์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ
1.นายภวัต นากงาม
2.นายปิยวัฒน์ ศักดิ์เพชร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
6635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวปทุมพร กล้าศึก
2.นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี
1.นายพีรเดช จินดาวงษ์
2.นางสาวกันธิกา ลอยจิระ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
7635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวเมษา พูลสวัสดิ์
1.นายราชันย์ ปราคำ
2.นางสาวศิวณัฐ ฤทธิลือชัย
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสมหวัง วรรณสูตร
2.นายธวัชชัย เหล่าเขตรกรณ์
1.นางสาวกมลวรรณ กมลมาลย์
2.นางสาวภัชราภรณ์ มะเส็ง
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้ง
2.นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
1.นางสาวชลธิชา เต็นเส้า
2.นางสาวทิพวรรณ ลาคำ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
10635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวสายพิน สุขสถาน
1.นายชลชาติ อ่อนชัย
2.นายพีรภัทร แก้วสีงาม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
2.นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ
1.นายอนุภาพ มดแดง
2.นายสิริศักดิ์ เลขยัน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
12635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวปุริมปรัช พันธ์เขียน
2.นายณัฐสิทธิ์ ธุระสุข
1.นายธนวัฒน์ ครสุวรรณ์
2.นายฐิตินันท์ พุ่มจำปา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
13635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางฤทัยรัตน์ เกษการณ์
2.นางสาวทิพมาศ กลทิพย์
1.นางสาวพงศ์พัชรา จุ้ยดอนกลอย
2.นางสาวพลอยชมพู ทรัพย์ประเดิมชัย
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
14635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางจงดี คำแสน
2.นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย
1.นางสาวสุณิฌา ร้อยแก้ว
2.นางสาวพิชชาภา เชาว์วุฒิประสิทธิ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
15635การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
1.นายจตุรวิทย์ เจริญ
2.นายนิธิศ พาลาสี
โรงเรียนบ่อยางวิทยา