# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
164การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาววรางคณา กำไร
2.นางสาวอารีย์ กาฬภักดี
1.นายณภัทร สมศรี
2.นางสาวกนิษฐา คณทา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
264การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.นายจักรภัทร ปัญญาไข
2.นายอธิป ช้างนาม
โรงเรียนลานสักวิทยา
364การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.นางสาวณิยวรรณ คำมี
2.นายสุทธิพงศ์ วงษ์ขาว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
464การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายชาลี วงษ์รักษ์
2.นางสาววันทนีย์ แก้วทอง
1.นายจิรพนธ์ กลธนเสพย์
2.นายเจษฎา แจ้งจิตร์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม