# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1641การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.61.นายนิพนธ์ บุญธรรม
2.ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์ ชูแก้ว
1.นายกิตติภัช ศิริโยธา
2.นายภาณุพงษ์ จันทา
3.นายศุภจิต โนนแก้ว
4.นายปุญญพัฒน์ อุงจิตต์ตระกูล
5.นายเรืองศักดิ์ มณีพงษ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2641การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.61.นายนิติพล แสงแก้ว
2.น.ส.ดาราวลี อภัย
1.น.ส.วาสิตา คำแพง
2.น.ส.ภรณ์ชิตา ชัยทำมา
3.น.ส.พรชนก น้อยกลัด
4.นายชญานิตพล เคนทอง
5.นายศุภสิน มุทิตา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3641การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.61.นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.นางสาวอรปรียา ชูทอง
2.นางสาวน้ำฝน ยวงกาญจน์
3.นางสาวนพจิรา จุลพันธ์
4.นางสาวละอองดาว เพ็ญพันนาค
5.นายเสกสรร อ่อนละออ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา