# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1643การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.31.นายฐาปนา หุ่นพวง
2.นายแดน มหาสุชลน์
1.เด็กหญิงณัฐวริน ฉัตรทำ
2.เด็กหญิงนฤชา สีวัตถา
3.เด็กหญิงสุพิชชา ศุภกิจวัฒนา
4.เด็กชายปาราเมศ นุชเกิด
5.เด็กหญิงฐิติพร สารสุวรรณ์
6.เด็กชายไตรทศ เรียบฮวด
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2643การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ยอดพิโรจน์
2.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
3.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายณัฐชนน นาวิก
2.ด.ช.จิรายุส พานิชประเสริฐ
3.นายธรรมนูญ คงคูเขียว
4.ด.ช.ธีรดนย์ อ่อนจันทร์
5.นายพิชิตชัย จันดาเรือง
6.นายศุภกร โฉมศรี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3643การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.31.นายกิตธวัช วรรณกิจ
2.นายกรรฐภัฏ ศรีมา
1.นายพิทวัส สะสี
2.เด็กชายโอฬาร ดีเลิศ
3.เด็กชายเหมวิทย์ เขียนบัณฑิตย์
4.เด็กชายพลอธิป รำพันเขต
5.เด็กชายวรพรต พิชิ
6.เด็กหญิงกรกนก เป็งจา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
4643การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา