# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.นายชลาวัฒน์ ชลมาก
2.นางปฐมาภรณ์ ชลมาก
1.นางสาวญาณิศา อินทร์จันทร์
2.นายดุสิต กลิ่นจันทร์
3.นายศักรินทร์ ผ่องแผ้ว
4.นายอาณัฐนันต์ รักธัญการณ์
5.นายธนภัทร บวรสุขประสิทธิ์
6.นายธนกร บรรเลงทรัพย์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.นายฐาปนา หุ่นพวง
2.นายแดน มหาสุชลน์
1.นางสาวมินตรา บุญญาน้อย
2.นายบัณฑิต ดิษทนง
3.นายณัฐพล ทองเที่ยง
4.นายณัฐวัตร เชี่ยวธัญกรรม
5.นางสาววรัณธร ทองมา
6.นายนภันต์ เทศกิ่ม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.นางสาวชุติมา บาระมี
2.นายธนารัตน์ สุดใจ
3.นายวรานนท์ กลมสมสัน
4.นายธีรภัทร์ เงินปาน
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ยอดพิโรจน์
2.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
3.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายณัฐพล นิยม
2.นายมาโกโตะ คิมุระ
3.นายครรชิตพล กะลาม
4.นายธีเดช ปิ่นโต
5.นายณัฐกร คำอินทร์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.นายกิตธวัช วรรณกิจ
2.นายกรรฐภัฏ ศรีมา
1.นายธีรยุทธ นิสัยดี
2.นางสาววรัญญามาศ ฟุ้งเฟื่อง
3.นายรชต ศรีสว่าง
4.นายรัชนนท์ คุณชมภู
5.นายวริทธินันฐ์ อินทรีย์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6644การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.61.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.นางสาวณัฎฐณิชา เหมะ
2.นางสาวยุภาพร ผิวเวียง
3.นายอภิชาติ อนุสรณ์
4.นายวรพรรณ ยวงกาญจน์
5.นายชัยวัฒน์ ใจธรรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา