# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1645การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.61.นายวิษณุ โมจรินทร์
2.นายธนกฤต รงค์ทอง
1.เด็กชายกิตติธัช เรืองรอง
2.เด็กชายจิรายุ พงษ์กสิกิจ
3.เด็กชายกรวิชญ์ สิงห์สม
4.เด็กชายกรวิทย์ แจ้งถิ่นป่า
5.เด็กชายปวเรศ วินัยพานิช
6.เด็กชายปวริศ วินัยพานิช
7.เด็กชายนิรันดร์ ศรีจันทร์
8.เด็กชายอนุภัทร ขุนทอง
9.เด็กชายสิรภัทร นพคุณ
10.เด็กชายอัครวินท์ หู้โลหะ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2645การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.61.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
2.นายสุวิทย์ กุลฉิม
3.นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
1.นายพัทธพล เพชรกลาง
2.เด็กหญิงจันธิดา สุขบาง
3.เด็กหญิงกชนันท์ หล่อทอง
4.เด็กหญิงณัฐวดี นันทารมย์
5.นางสาวนิชดา พุ่มแย้ม
6.เด็กหญิงนัชชนันท์ สวัสดี
7.เด็กหญิงธัญญรัตน์ สวัสดี
8.เด็กชายชัยภัทร ขวัญมุข
9.เด็กหญิงปรีชญาน์ หอมหวล
10.นางสาวณัฐณิชา กาฬภักดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา