# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1649การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.31.นายสายชล ปิ่นทอง
1.เด็กชายศิริภัทร์ อาจหิรัญ
2.เด็กชายธนายุต สานคล่อง
3.เด็กชายจิรวัฒน์ ประสานสุข
4.เด็กชายฑัณชนก ทนะแสง
5.เด็กชายยศนันท์ ทนะแสง
6.เด็กชายนิธิพงศ์ แรงกสิวิทย์
7.เด็กชายเอื้ออังกูร มีสม
8.เด็กชายพนากร อุ่นกลม
9.เด็กหญิงมนทกานติ์ ทองอิ่ม
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผึ้งเถื่อน
11.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทับทวี
12.เด็กหญิงณัฐชยา ศรศิริ
13.เด็กชายพรมพร วงศ์เฉลียว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
2649การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.31.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.เด็กหญิงพรรณพัรช สีมาจารย์
2. เด็กชายธีรัช อัศวรัตน์
3. เด็กชายพิสิฐพงศ์ สุขสุวานนท์
4.เด็กชายณพดล มนตรี
5.เด็กชายกิตติภณ คงเขียว
6.เด็กชายสิริวัตน์ แข็งธัญกิจ
7.เด็กหญิงกิตติยา จิตร์โกศล
8.เด็กหญิงณัฐดา พันธ์ถม
9.เด็กหญิงวรรณนิภา สุราฤทธิ์
10.เด็กหญิงสุธีรดา แพบัว
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
3649การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ยอดพิโรจน์
2.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
3.นายเชิงกล งามปลอด
1.ด.ช.พงศธรณ์ วินัยพานิช
2.ด.ช.ปัญญาฐากรณ์ หิรัญ
3.ด.ช.ศิรเดช ธรรมชาติ
4.ด.ญ.อภิชญา มาหัวเขา
5.ด.ช.โพธิกร โพธิ
6.ด.ช.ศักรินทร์ รอดมาก
7.นายณัฐชนน นาวิก
8.นายทรงเกียรติ หลวงอุดม
9.ด.ช.ธีรดนย์ อ่อนจันทร์
10.นายพิชิตชัย จันดาเรือง
11.นายวรากร เหมือนทอง
12.นางสาวนันทชพร เอี่ยมละออ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา