# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
165การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นายวิรัตน์ สุพรรณ์
1.เด็กหญิงพิมพกานต์ เชิดชู
โรงเรียนลานสักวิทยา
265การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นางสาวณัฎดามาตุ เรืองวงษ์งาม
1.เด็กชายเมธา แสงโชติ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
365การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายสนิท
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
465การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นายกานต์ดนัย สุธรรม
2.เด็กชายดนัยเทพ กระแหน่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
565การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กชายพิชยุตห์ ทิพย์สิงห์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
665การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.เด็กชายศิวกร สันติธาดา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
765การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นางนฤมล อินทฤทธิ์
1.เด็กหญิงนันทิมา แก้วเขียว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
865การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.31.นายนวพล ปัทมากร
1.เด็กชายพรไพรัตน์ ปุลิตา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม