# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นายคมกฤช พุ่มบุญนาก
1.เด็กชายธราดล เพิ่มเขตรกรรม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวปาลิดา หนองคาย
1.เด็กหญิงปรียาพร ทาทำนุก
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
1.เด็กหญิงศุจินทรา เรืองเขตร
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.เด็กหญิงนลินทิพย์ ศุภรพิเชษฐ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
5650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ
1.เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรี
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
6650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางศิริกุล เรืองรุ่ง
1.เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จงกสิกิจ
โรงเรียนลานสักวิทยา
7650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวนิตยา เงินลำปาง
1.เด็กหญิงสุวภัทร ศุภกิจวัฒนา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางภคมน ภูคงทอง
1.เด็กหญิงแพรวากาญจน์ ไข่ทอง
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงเผือก
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
10650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางพัชรี ดีจริง
1.เด็กหญิงพิชชาอร มนัสตรง
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
11650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสุทิศา พะวา
1.เด็กหญิงศุภจิต หมกทอง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
12650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวสาวิตรี สุวัฒน์
1.เด็กหญิงสาวิตรี มะหิงสา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
13650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
1.เด็กหญิงชนาพร ใหญ่ยงค์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
14650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
1.เด็กชายปัญญพนต์ พินธุวงษ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
15650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสาวนิธินันท์ ธัชธนพิพัฒน์
1.เด็กหญิงเจนจิราพร บัวตูม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16650การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.31.นางสุชาดา เดชอินทร์
1.ด.ญ.จิณฑ์จุฑาณิชา กรวยสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา