# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นายคมกฤช พุ่มบุญนาก
1.นางสาวอภิญญา กุลไพบุตร
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวปาลิดา หนองคาย
1.นางสาวศิริพรรณนิภา สากุลา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
1.นางสาววัชรี รอดวิหค
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสมร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
5651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางศิริกุล เรืองรุ่ง
1.นายอดิศักดิ์ บัวไข
โรงเรียนลานสักวิทยา
6651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวนิตยา เงินลำปาง
1.นางสาวสร้อยสุดา ปั้นเนตร
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางภคมน ภูคงทอง
1.นางสาวฐิติมา จันทร์นัน
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวเวธนี พัฒโนทัย
1.นายจักรกฤษณ์ พรหมสูตร์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
9651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวนิภา เจนกสิสาท
1.นางสาวกันยารัตน์ ศิริพันธ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
10651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
1.นายศรัณย์ ทองอินทร์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
11651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางวัชรินทร เหมะสถล
1.นางสาวตุ๊กตา วัชรจรัสกุล
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
12651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นายวรพล วิสิทธิ์
1.นายวิชชากร จาตุรเกียรติ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
13651การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.61.นางสุชาดา เดชอินทร์
1.นางสาวจารุณี คงสำราญ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา