# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา เจนสาริกิจ
1.เด็กหญิงสุนิสา สุวาท
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสมกิจ บุญมี
1.เด็กหญิงปิยากร นาคนิยม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวลดารัตน์ จันทนนท์
1.เด็กหญิงนารีรัตน์ บัวกลับ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสุนันทา โลหะการก
1.เด็กหญิงสุชาดา โลหะการก
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
5652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
1.เด็กหญิงเกวริน เสระบุตร
โรงเรียนลานสักวิทยา
6652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสุชาดา ดีเต่า
1.เด็กหญิงธมนวรรณ เอี่ยมสอาด
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
1.เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ หมั่นเพียรธรรม
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับเงิน
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
9652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.เด็กหญิงนิตยา เผ่าม่วง
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
10652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดี
1.เด็กชายนันท์นภัส หงษ์ทอง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
11652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวโสภิตา สงชนะ
1.เด็กหญิงไพลิน มัดผล
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
12652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
1.เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเกิด
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
13652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
14652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาววริยา จันทร์พิทักษ์
1.เด็กหญิงขวัญหทัย เขียวทอง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
15652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์
1.เด็กหญิงกัณณิกา หมู่วิลัย
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
1.ด.ญ.ชนันยา สีสุก
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
17652การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.31.นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์
1.นางสาวมณฑาทิพย์ โพธิ์เกษ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม