# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
1.นางสาวธิราพร สมศรี
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสมกิจ บุญมี
1.นางสาวจินต์จุฑา ขันทองคำ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวลดารัตน์ จันทนนท์
1.นางสาวณัฐกานต์ บุตรโท
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นายศิริโชค เจริญราช
1.นางสาวรติมา สารัตน์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นางสาวพุทธรักษา พรมจันทึก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
6653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวภัทราภรณ์ สงฆ์กราณ
1.นางสาวญาดา เกษการณ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
7653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นายวัลลภ มลัยพันธุ์
1.นางสาวบัณฑิตา อำภาราม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
1.นางสาวกัลยา เจริญศรี
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวกชกร ช้อนคราม
1.นางสาวศมนพรรณ น้อยสวรรค์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
10653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร
1.นางสาวอรัญตรี แห้วหาญ
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวนิภา เจนกสิสาท
1.นางสาวมนภัทร มั่นคง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
12653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์
1.นางสาวจิตราวดี เถาะรอด
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
13653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
1.นางสาววันวิสา ตีอุโภชน์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
14653การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.61.นางสาวศิวาพร เกษสุวรรณ์
1.นางสาวจิรนันท์ ปิ่นสุวรรณ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม