# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา เจนสาริกิจ
1.เด็กหญิงชานิสา สิงหนาท
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
1.เด็กหญิงรมย์ชลี หมื่นใจมั่น
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวกนกกร แก่นแก้่ว
1.เด็กหญิงอัณศยา ทัพเจริญ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
1.เด็กหญิงสุภาณี พูลสวัสดิ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
5654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.เด็กหญิง วรรณพร อยู่เรือง
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
6654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.นายกฤตติชัย เกิดเนตร
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
7654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวโสภิตา สงชนะ
1.เด็กชายพงษ์พัฒน์ จิรวัฒนานุกูล
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
8654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ
1.เด็กหญิงสุจิตรา เปรมสุโข
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
9654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.เด็กหญิงพาทินธิดา โสฬส
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
10654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวนิชาภา สว่างแสง
1.เด็กหญิงญาณิศา อุ่นสวัสดิ์อาภา
โรงเรียนลานสักวิทยา
11654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาววนัชพร แจ่มสกุล
1.เด็กหญิงอริสา พลพัฒน์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
12654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
1.เด็กหญิงคัทรียา อุทัยวงษ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
13654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กชายพีรวิชญ์ พุทธวงค์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
14654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางพัชรี ดีจริง
1.เด็กหญิงเพชรดา จ่ายสุวรรณ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
15654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวกชกร ช้อนคราม
1.เด็กหญิงอรุณจิรา ศรีสร้อย
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
16654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
1.เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ วัฒนพงษ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
17654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
1.เด็กหญิงณัชชา สังขสุทโท
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
18654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นายวรพล วิสิทธิ์
1.เด็กหญิงชนิกานต์ เรืองเวช
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
19654การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.31.นางสุชาดา เดชอินทร์
1.ด.ญ.พิมพ์ชนก กะวะระพฤกษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา