# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
1.นางสาวณัฐธิดา ฉัตรจังหรีด
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางกฤตชญา สุขเพ็ญ
1.นางสาวฉวีวรรณ ศรีทอง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวกนกกร แก่นแก้ว
1.นางสาวณัฐชา รู้อยู่
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
1.นางสาวปิยะธิดา สายศรี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
5655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์
1.นายบุญรัตน์ คลองแห้ง
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
6655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางทิพวรรณ สุทธิฤาชัย
1.นายภูวดล คณทา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
7655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นายหัฐชัย พูนพุกยี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
8655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวนิชาภา สว่างแสง
1.นายเจษฎาภรณ์ จันทะ
โรงเรียนลานสักวิทยา
9655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ
1.นางสาวธัญชนก คงเขียว
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
10655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวธนวรรณ พรหมมา
1.นายนัฐพนณ์ กุสุโมทย์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
11655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวพัชรินทร์ อินทร
1.นางสาวอภิญญา อริยะดิบ
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
12655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวเวธนี พัฒโนทัย
1.นางสาวบุญทิตา แก้วถิ่นดง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
13655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวนิภา เจนกสิสาท
1.นางสาวนันทกา ครองสำราญ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
14655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
1.นายนนทวัฒน์ กอเปี่ยม
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
15655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางวัชรินทร เหมะสถล
1.นางสาวอารียา แสงห้าว
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
16655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
1.นางสาวเกษศิรินทร์ บุญพระรักษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
17655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นายลัญฉกร ชัยอัครกุล
1.นายจิรานุวัฒน์ บัวเทศ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
18655การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.61.นางสุชาดา เดชอินทร์
1.นางสาวจารุณี คงสำราญ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา