# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
1.นางสาวหัทยา บารมี
2.นางสาวธัญชนก มาตา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางกฤตชญา สุขเพ็ญ
1.นางสาวสุภัทรา ว่องวิการ
2.นางสาวฐานิดา ชาญสาริกรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวลดารัตน์ จันทนนท์
1.นางสาวปฐมาวดี แพบัว
2.นางสาวสรัญญา เฉยปัญญา
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นางสาวพลอยชมภู ขอห้องกลาง
2.นางสาวดวงกมล เกตุเส็ง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
5657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวนิภา เจนกสิสาท
1.นางสาวพีรดา น้ำนวล
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
6657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นายกฤษฎา มาลี
1.นางสาวอาทิตยาพร เหล่าราช
2.นางสาวกัญจนพร สุขเดช
โรงเรียนลานสักวิทยา
7657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวสุจิรา สงสุวรรณ
2.นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพ
1.นางสาวรวินท์นิภา อุ่นชื่น
2.นางสาวสิริกุล แม้นพยัคฆ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางภคมน ภูคงทอง
1.นางสาวภัทราภรณ์ ดีฉนวน
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นายธนวัฒน์ ทองวิชิต
2.นางผานิต ประชุมชัย
1.นางสาวกชมน วรรณกุล
2.นางสาวญาณิศา จิวสืบพงษ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
10657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร
1.นางสาวทรรศนีย์ พรมจรรย์
2.นางสาวจิราภา พรมมาเสาร์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
1.นางสาวสาธิดา ศรีสังข์งาม
2.นางสาวสตกมล สุจริต
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
12657การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.61.นางสาวกันยาพร สมบัติ
1.
2.นางสาวพนาเพ็ชร หลากสุขถม
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา