# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางปิยนุช วิราวรรณ์
1.เด็กหญิงเพ็ญนภา โชคชัย
2.เด็กหญิงชลธิชา ไชโยกุล
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางสาวลดารัตน์ จันทนนท์
1.เด็กหญิงสิรินทรา แรงเขตการณ์
2.เด็กหญิงบุญณิสา ทุมากรณ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางทิพวรรณ สุทธิฤาชัย
2.นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ
1.เด็กหญิงวรรณวิภา ขุนสิทธิ์
2.เด็กหญิงศิรดา กันมา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
2.นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
1.เด็กหญิงพิชามญชุ์ นครสุวรรณ
2.เด็กหญิงชนิกานต์ หมื่นนราเดช
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางสาวอรนภา แก้ววงศ์มา
1.เด็กหญิงวรกานต์ เชี่ยวเขตการณ์
2.เด็กหญิงชาลิสา วินมา
โรงเรียนลานสักวิทยา
6658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางอัญญารัตน์ ทองธรรม
2.นายวัลลภ มลัยพันธุ์
1.เด็กหญิงนันทิษา แพรเขียว
2.เด็กหญิงวรรณภา อยู่เปรม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางภคมน ภูคงทอง
2.นางสาวกมลชนก จูไหล
1.เด็กหญิงสุภาวดี ท้วมทำ
2.เด็กหญิงกนกพิชญ์ ดาวลอย
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
8658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางผานิต ประชุมชัย
2.นายธนวัฒน์ ทองวิชิต
1.เด็กหญิงบุญสิตา แก้วเมืองกลาง
2.เด็กหญิงธิติมา จูอ่อง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
9658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
10658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร
1.เด็กหญิงศิรินทิพย์ คล้ายสุทธิ์
2.เด็กหญิงเกวลี สังข์เงิน
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.นายดลชัย อินทรโกสุม
1.เด็กหญิงรินรดา แสงพันธ์ไม้
2.เด็กหญิงศรุตา แร่เพชร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
12658การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา