# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
166การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นายกานต์ดนัย สุธรรม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
266การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.61.นายนวพล ปัทมากร
1.นางสาววิริยา จูฑา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม