# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.61.นายวุฒิพงษ์ ขำศิริ
2.นางสาวรสนันท์ คำมี
1.เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริวัฒนานิชกุล
2.เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพทูล
3.เด็กหญิงพิชชาอร เศษไธสง
4.เด็กหญิงชาลิสา วินมา
5.เด็กหญิงวริศรา เลิศเดชะ
6.เด็กหญิงจารวี สิทธิเขตร
7.เด็กหญิงวรกาญจต์ เชี่ยวเขตรการญ์
8.เด็กหญิงรัศมี จันทร์ทวี
9.เด็กหญิงจิรพา เครือทอง
10.เด็กหญิงปณิดา ชื่นรำพันธ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
2661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.61.นายสิระ บุตรโท
2.นางสาวมลชนก สุฬาภา
1.เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มทอง
2.เด็กหญิงเกวลิน เริงเขตรการ
3.เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มทอง
4.เด็กหญิงพรปวีณ์ หงส์ร่อน
5.เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์กลิ่น
6.นางสาวพัสตราภรณ์ ศิริมา
7.นางสาววิมลรัตน์ เต่าเถื่อน
8.นางสาวพรวิมล แสงฉวี
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.61.นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
2.นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
1.ด็กหญิงอริสา นาคบุตร
2.เด็กหญิงศศิวิมล สีกรุษ
3.เด็กหญิงณัจรีพร ศรีชมภู
4.เด็กหญิงเกสรา เทียนทอง
5.เด็กหญิงอริสรา นาคบุตร
6.เด็กหญิงจันทิญา แกล้วเขตรการ
7.นางสาวปณิตา กลิ่นดี
8.นางสาวสุชาวดี บำรุงรัฐสุจริต
9.นางสาวกัญญาณี ประสิทธิเขตรกิจ
10.นางสาวลูกเกต ทองทุ่งโป่ง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.61.นางสาวสุวิมล แก้วการไร่
2.นางสาววรกมล อยู่สุภาพ
1.ด.ญ.สินีนาฎ หล้าเที่ยง
2.ด.ญ.กัญญาวีร์ สุขสุวานนท์
3.ด.ญ.อารยา รักษานาม
4.ด.ญ.พลอยฟ้า สาเสน
5.ด.ญ.ดีพร เอี่ยมมา
6.ด.ญ.พัชรดา เฟื้อแก้ว
7.ด.ญ.ภัทราพร วิริยะพงศ์
8.ด.ญ.นงนภัส บุญกมุติ
9.ด.ญ.ณิชวรา พลูศรี
10.ด.ญ.ญาณิศา รอดจาก
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5661การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.61.นางนันทนา อินทร์นา
2.นางสาวเรณู พันธ์นุเรณู
3.นางสาวกฤตชยญา แรงเขตกิจ
1.นางสาวฐิติมา นามวงษ์ลือ
2.นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
3.นางสาวเกวลิน จะอื่อ
4.นางสาวปภัชญา บรรเทือง
5.เด็กหญิงสุกัญญา บัวเงิน
6.เด็กหญิงอรชา พรมสาร
7.เด็กหญิงณัฐธิชา โพธิ์สุ่น
8.เด็กหญิงสุนิสา สะมะถะธัญกรณ์
9.เด็กหญิงธัญชนก จันทศร
10.เด็กหญิงเบญญาภา เจนเขตรวิทย์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา