# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายธวัชชัย บุญยัง
1.เด็กหญิงปิยนุช แก้วแกม
2.เด็กหญิงภัทรีญา หมู่พยัคฆ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นางสาวพรนภัส วัดเกลี้ยพงษ์
2.นางสาวเปรมฤดี สมัครการไถ
1.เด็กชายธีรภัทร อุบล
2.เด็กชายธีรภัทร ขุนรักษ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นางสุดารัตน์ จันทร
2.นางสาวสาวิตรี บุญเม่น
1.เด็กชายกิตติศัพท์ พิจิตร์
2.เด็กชายอติคุณ บุญเลิศ
3.เด็กชายกรวิชญ์ ดีเทียน
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายวีรเสน สุขเกษม
2.นางสาวสุคนธา ปาระนะ
3.นายวีรเสน สุขเกษม
4.นายสุทธิ สีทอง
1.เด็กหญิงณัตฑิตา จงเขตการ
2.เด็กหญิงกิริยาบุญ ยอดพุดซา
3.เด็กชายนิธิพงศ์ แรงกสิวิทย์
4.เด็กหญิงณัฐธิดา คงกะพันธ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
5662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
1.เด็กชายรัชชานนท์ พันธุ์ยี่
2.เด็กชายเณฑิภูมิ เรือนกันต์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
6662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นางธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง
2.นางสมคิด แป้นห้วย
1.เด็กหญิงยุภาวดี ภูษิต
2.เด็กหญิงผกามาศ พึ่งพวก
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
7662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี
2.นางภัทราภรณ์ พูนวัฒนานุกูล
1.เด็กชายธราเทพ จันทร์แสง
2.เด็กชายนเรศ บูรณพันธ์
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
8662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายประพัฒน์พงษ์ แก้วอาสา
1.เด็กชายทาวิน เสือคุ้ม
2.เด็กชายอชิตพล อัมพาวัน
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
9662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายศราวุธ มีเครือ
1.เด็กชายอัครวิชญ์ ศรีสด
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
10662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.นายจีรพัส สีทอง
2.นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
1.เด็กชายเกรียงไกร เตยหอม
2.เด็กชายธวัชชัย สุขเสนา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
11662การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม