# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.นางสาวพรนภัส วัดเกลี้ยพงษ์
2.นางสาวหยาดพิรุณ สุวรรณพงษ์
1.เด็กชายนรธีร์ ศรีกรด
2.เด็กชายมงคล หวง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.นางสาววรันธร สุวรรณมุสิทธิ์
2.นางสาวชวนชม บูโกก
1.เด็กชายกรีฑา ลบลม
2.เด็กชายณัฐวุฒิ ฉายเทศ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
3663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.นางณัฏฐิรา นันทวัน ณ อยุธยา
2.นางสาวจรรยา ชัชวงษ์
1.เด็กชายศุภกิจ สถิตย์​พงษ์​
2.เด็กชายอนุวัฒน์ สิงหรัตน์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.นายศราวุธ มีเครือ
1.เด็กชายโกมิน จันทร์ศรี
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
5663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
2.นางวรารินทร์ แก้วแดง
1.เด็กชายก้องภพ กีกอง
2.เด็กชายอัครชัย แก้วการไร่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6663การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม