# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1664การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.61.นางสาวพรนภัส วัดเกลี้ยพงษ์
2.นางวิไล ชังชั่ว
1.นายกีรติพงศ์ จงหม่อง
2.นายณัฐกิตติ์ เทียนลำ
3.นายพีรพัฒน์ ยงเขตการ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2664การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.61.นายฤทธิพันธ์ พรมชาติ
2.ว่าที่ร้อยตรี ยุระนันท์ คณฑา
1.นายนันทชัย ภูสำเภา
2.นางสาวกัลยา นาคเพชร
3.นายปราณ พรมชาติ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา