# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
167การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.31.นายวิรัตน์ สุพรรณ์
1.เด็กหญิงสิริกัญญา วราธนาวงศ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
267การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.เด็กหญิงศรีแก้ว แก้วการไร่
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
367การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.31.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.เด็กชายดนัยณัฐ กระแหน่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
467การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กชายยศกร แดงศรี
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
567การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.31.นายนวพล ปัทมากร
1.เด็กชายพรไพรัตน์ ปุลิตา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม