# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายทศพล ศีลอาภรณ์
2.นางสาวณัฐมน เพิ่มการค้า
1.เด็กชายไผท ธรรมรักษา
2.เด็กชายพีระศักดิ์ กังวาฬ
3.เด็กหญิงสุชาวดี ดีสุ่ย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
2677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายนิรันดร์ บุญศรี
2.นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ มโนศิลปกร
2.เด็กหญิงธนพร อุ้ยสิงห์
3.เด็กหญิงณัฐพิมล ภานุรัฐสินธรณ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
2.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ มูลเสน
2.เด็กชายธนัชพงศ์ จินดาเย็น
3.เด็กชายณัฐธีร์ ชลธีไพบูลย์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสุภัทรา เหมพิจิตร
2.นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์
1.ด.ญ.กมลวรรณ บุญเกต
2.ด.ญ.จิณห์นิภา หวังผล
3.ด.ญ.ปิยวรรณ ต้นเปรมวงษ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5677การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.31.นางสาวนันทภรณ์ คล้ายชัย
2.นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
1.นางสาวพริมา หงษ์วิไล
2.นางสาวพุทธธิดา โตล่ำ
3.นางสาวพิมพ์ผกา สุขยืน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา