# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1678การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นายณรงค์ ฤทธิฤาชัย
2.นางสาวธารินี ทองแร่
1.น.ส.เกวลิน จบศรี
2.น.ส.ชุติกาญจน์ ขันนอก
3.น.ส.ทิพยาภรณ์ ทองสุข
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
2678การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.61.นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์
2.นางสมบัวคำ กองสิงห์
1.นายอนุศักดิ์ สุขแก้ว
2.นางสาวพิชามญชุ์ เผือกยอด
3.นางสาวสุธาชินี จันทร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา