# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางสาวนันท์นภัสน์ มณีฤทธิ์
2.นายอภิวัฒน์ อังกาบ
1.เด็กหญิงดากานดา บัณฑิตย์
2.เด็กหญิงมนัชยา ดีเทียน
3.เด็กหญิงอนันตญา วงษ์พนัด
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางสาวณัฐมน เพิ่มการค้า
2.นายทศพล ศีลอาภรณ์
1.เด็กหญิงวรินดา ศรีทองคำ
2.เด็กหญิงอินทิพร บุญกร
3.เด็กหญิงณัฏธิดา แสนศรี
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
3679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางสาวปราณี จันทฤกษ์
2.นายสาธิต ร้อยแก้ว
1.เด็กหญิงณิชกานต์ ท้าวทอง
2.เด็กหญิงศิริลักษณ์ จัดเขตรกรรม
3.เด็กชายวีรกรณ์ คันศร
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางประกายดาว แก้วถิ่นดง
2.นายพีระพงษ์ วิสิทธิ์
1.เด็กชายญาณกิตติ์ มีศรี
2.เด็กหญิงนันธิชา ตระการจันทร์
3.เด็กหญิงณัฐสุดา หล้าปวงคำ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นายชิตพล สะอาด
2.นางกษมา เกิดประสงค์
1.เด็กชายอภินันท์ อินลี
2.เด็กหญิงภัทรมน มรรยาทอ่อน
3.เด็กหญิงฉัตรรวี หาพร
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
6679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางพัณณ์ชิตา เชยชม
2.นางสาวพรพรรณ บัวนาเมือง
1.เด็กหญิงพรศิริ อุปริ
2.เด็กหญิงวิลาวัลย์ วงษ์เนียม
3.เด็กหญิงกนกพร ศรีประเสริฐ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
7679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นางสาวญาณินี สอาด
2.นางสาวบุษกร ชูศรี
1.ด.ญ.ณัชชา สุวาท
2.ด.ญ.ปลายฝน อยู่พุ่ม
3.ด.ญ.ปัณณภัทร สิทธิฑูล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8679การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.31.นายอนันท์ ศรีจันทร์
2.นางณัฏฐิรา นันทวัน ณ อยุธยา
1.เด็กหญิงจิรัสยา โทตรี
2.เด็กหญิงญาณิศา มีเผ่า
3.เด็กหญิงสุลักคณา อุดม
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา