# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
168การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.61.นางสาวณัฎดามาตุ เรืองวงษ์งาม
1.นางสาวศศิธร โฉมศรี
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
268การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.61.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.นายพีรพล แสงเพชร
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
368การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.นางสาวสุรัสวดี มุทิตา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
468การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.61.นายนวพล ปัทมากร
1.นางสาววิริยา จูฑา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม