# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.61.นางสาวนันท์นภัสน์ มณีฤทธิ์
2.นายอภิวัฒน์ อังกาบ
1.นางสาวศศิวิมล ศรีวันนา
2.นางสาวขวัญธมนัส ตั้งรัตนาพิบูล
3.นางสาวณัฐฑิตา บำรุงเอื้อ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.61.นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ
2.นายวิทยา ดวงมี
1.นางสาวณัฐชา ลงทอง
2.นางสาวศุมาส คลุ่ยทอง
3.นางสาวศิริรัตน์ เขียนนอก
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.61.นายปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส
2.นายเทพรักษ์ แกล้วกสิกรรม
1.นายกันตพัฒน์ แสงอุทัย
2.นางสาวอนัญดา ถนัดไร่
3.นางสาวภูิรดา รัตนโชติธาดา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.61.นางสาวพิมพ์ชนานันต์ ผะดาการ
2.นางสาวสุทธิวรรณ ท้าวทอง
1.นางสาวพลอยชมพู หมู่มาก
2.นางสาวฉัตราภรณ์ กรานวงษ์
3.นายภูชิต แคฝอย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
5680การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.61.นายณัฐกฤษ จันทร์ตะ
2.นางถาวร ลักษณะ
1.น.ส.สิริพร ศิริพงษ์
2.น.ส.ปานไพลิน โพธิ์ศรี
3.น.ส.ธิดาพร คำสอนจิก
โรงเรียนหนองฉางวิทยา