# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
2.นางสาวเพ็ญนภา เจนสาริกิจ
1.เด็กหญิงมนัสนัน เขียวมรกต
2.เด็กหญิงสุภัสสร สพประสงค์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวปิยาณี ศรีขำ
1.เด็กชายธนิสร วรรณโต
2.เด็กหญิงศิวพร แข่งเพ็ญแข
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นายศิริโชค เจริญราช
2.นางสาวมนันยา โม้แกว
1.เด็กหญิงญาณิสตา ราชบัวโครต
2.เด็กหญิงพีรยา พันทะมุย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
2.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
1.เด็กหญิงปนิดา เพ็งอุ่น
2.เด็กหญิงปนิดา เพ็งอุ่น
3.เด็กหญิงปนิดา เพ็งอุ่น
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.เด็กหญิงสุชานันท์ เตียหะกูล
2.เด็กหญิงหัทยา นิโรจน์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
7686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ
2.นางทิพวรรณ สุทธิฤาชัย
1.เด็กหญิงธิดา วัฒโล
2.เด็กหญิงอรัญญา เทพภิบาล
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
8686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.เด็กหญิงลักษิกา พึ่งครุธ
2.เด็กหญิงอัญชลี ไพฑูรย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
9686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวอรนภา แก้ววงศ์มา
1.เด็กชายกฤษฎา แพนุ่น
2.เด็กหญิงมัณฑิรา จันทวัด
โรงเรียนลานสักวิทยา
10686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาววรรณิกา ธรรมสละ
2.นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค
1.เด็กหญิงขวัญจีรา บุญกมุติ
2.เด็กหญิงบงกชกร ครุธพันธ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
11686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นายเทวราช มังคะละ
1.เด็กหญิงพิชญา โตม่วง
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
12686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวปิยวรรณ เหมือนแก้ว
2.นางสาวทมิตา เรืองฤทธิ์
1.เด็กหญิงปวีณ์ลดา จึงสมเจตไพศาล
2.เด็กหญิงอารีรัตน์ อังกุรโภคี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
13686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
1.เด็กหญิงอธิชา วะระชีวะ
2.เด็กหญิงวาสนา เที่ยงดี
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
14686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
2.นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
1.เด็กหญิงพลอย ศรีสุขพร้อม
2.เด็กชายคณิสร กุศลธรรม
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
15686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
2.นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์
3.นางชมภูนุช กิจแก้ว
1.เด็กหญิงธนาวดี ป้อมคำ
2.เด็กหญิงธนาวดี ป้อมคำ
3.เด็กหญิงปนิดา เพ็งอุ่น
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางเมตตา ควัธน์กุล
2.นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
1.ด.ญ.ฐิติกาญจน์ หุ่มทอง
2.ด.ญ.ธนาพร หล้าธิ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
17686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
1.เด็กหญิงณัฏฐณิตา ยิวคิม
2.เด็กหญิงธนัชชา สินธุ์ชัย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
18686การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.31.นางสาวธนวรรณ พรหมมา
1.เด็กหญิงศรัญญา กสินเสริฐ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา