# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวกฤษณีนาท เนียมนงค์
1.นางสาวอัจฉรา ปิยะทัศน์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
1.นางสาวสุภัสสรา ประสาทกิจ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวปิยาณี ศรีขำ
1.นางสาวเบญจรัตน์ ว่องสาริกรรม
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสุภัทรา หนูเถื่อน
2.นายสำรวย หนูเถื่อน
1.นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณเจริญ
2.นางสาวรุ่งทิพย์ ประสิทธิการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
6687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวประนัดดา สงครามศรี
1.นางสาวพัชรพร จุลมุสิ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
7687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม
1.นางสาวสุพัตรา พุกมาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
8687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นายกฤษฎา มาลี
1.นางสาวฐิติรัตน์ เขียวสวัสดิ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
9687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค
1.นางสาวอุษณีษ์ แตงบุญรอด
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
10687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวธนวรรณ พรหมมา
1.นางสาวกัญญาพัชร ขุนอยู่
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
11687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวทมิตา เรืองฤทธิ์
1.นายณัฐภูมิ แสงแก้ว
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
12687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
1.นางสาวจุรีรัตน์ วะระชีวะ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
13687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
1.นางสาวมัทนิน มีพัฒน์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
14687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นางสาวนิธินันท์ ธัชธนพิพัฒน์
1.นางสาวนิรดา ธรรมพัฒนกิจ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
15687การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.61.นายกิจธนาณัฐ แถมสุข
1.นายภูผา เดือนดาว
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา