# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวณัฐติยา สังข์โท
1.เด็กชายอภิสิทธิ์ วัฒสุข
2.เด็กหญิงณัฐิดา ตามพระหัตถ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางฉัตรลดา จบศรี
2.นางสาวศริญญา นารถบุญ
1.เด็กชายธนโชติ สารีพั่ว
2.เด็กหญิงกนกพร กรึงไกร
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
3688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย นิลสาริกา
2.นายวงศกร อำภา
1.เด็กชายธณพล ปิยะภาค
2.เด็กหญิงณัฐชา หนองคาย
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
4688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายตติย พวงชื่น
2.นางสาวราณี ศรีบัวบาล
1.เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์พางาม
2.เด็กหญิงจิรัชยา ทิพกวีย์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
5688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายทศพล ศีลอาภรณ์
2.นางสาวณัฐมน เพิ่มการค้า
1.เด็กหญิงชยาภรณ์ ใบเนียม
2.เด็กหญิงพรนภา ม่วงย้อย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายบุญเลิศ รังผึ้ง
2.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
1.เด็กหญิงศุภกัญญา สุวรรณคำภู
2.เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำมี
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
7688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวปราณี จันทฤกษ์
1.เด็กหญิงอรอุมา เขตรกรณ์
2.เด็กชายธนาคิม สีขำ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
8688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.
1.เด็กชายณัฐวุฒิ ปุตามา
โรงเรียนลานสักวิทยา
9688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสมลักษณ์ รักอู่
1.เด็กชายโกศัลย์ เศษสุวรรณ์
2.เด็กหญิงศุภัสรา องอาจ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
10688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายชิตพล สะอาด
2.นายลิขิต สุขพ่วง
1.เด็กชายกิตติภัค สอนซิว
2.เด็กชายศุภกิตติ์ อัมรนันท์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
11688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางพัณณ์ชิตา เชยชม
1.เด็กชายชัยวัฒน์ มาแก้ว
2.เด็กชายสรวิศ อ่อนจันทร์
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
12688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางจิรฐา อิสภาโร
2.นายวีรชล บัวศรี
1.เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจหลัก
2.เด็กชายอจลวิชญ์ จันทร์ศรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
13688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวดารณี ศรีบัว
2.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
1.เด็กหญิงโภคิยา พาขุนทด
2.เด็กหญิงมณฑิชา เบียดขุนทด
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
14688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวธิติมา สงวนเผ่า
1.เด็กหญิงจิรัชญา มากวิจิตร
2.เด็กชายจิรายุ ทองพิกุล
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
15688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กหญิงกัญญาพัชร สมแสง
2.เด็กหญิงอริสา ต่วนชะเอม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
16688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางฐานิศร์ สาทนรัมย์
1.ด.ช.ปฎินัทร์ เหลือน้อย
2.ด.ช.วัจนัตน์ หน่อคง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
17688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวศิรประภา บัวพรวน
1.เด็กหญิงนันท์นภัส ดีฉนวน
2.เด็กชายวรรธนะ ขำอิง
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
18688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง
2.นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
1.เด็กชายประสิทธิ์ ศรีพูนทรัพย์
2.เด็กชายจิรโรจน์ เขียนเอี่ยม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
19688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายอนันท์ ศรีจันทร์
1.เด็กชายภาคิณ เรือนทองดี
2.เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสิงห์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
20688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายภัทรพล อรุณ
1.เด็กชายวันชนะ มาแก้ว
2.เด็กชายธนัช แก้วฉนวน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
21688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นางสาวบุษกร แก้วเม่น
2.นางสาวฐานิกา หลงศักดิ์
1.ด.ช.ดุษฏ์ชนัน มธุพจน์
2.ด.ช.มงคล รู้อยู่
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
22688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
23688การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.31.นายขวัญชัย คำสุวรรณ์
1.
2.เด็กหญิงนิชราวัลย์ กีตา
โรงเรียนลานสักวิทยา