# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวณัฐติยา สังข์โท
1.นางสาวสิรินภา คงประเสริฐ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวศริญญา นารถบุญ
1.นางสาวบงกชพร จันทรักษ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
3689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายวงศกร อำภา
1.นางสาวจินดามณี ว่องวิการณ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
4689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายตติย พวงชื่น
1.นางสาววริสรา เฮ่งลี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
5689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายทศพล ศีลอาภรณ์
1.นางสาวศุกภรัตน์ หงส์วิลัย
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวปราณี จันทฤกษ์
1.นางสาวพรพรรณ จันทร์นาค
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
7689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายขวัญชัย คำสุวรรณ์
1.นางสาวมัณฑนา สุพรรณ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
8689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสมลักษณ์ รักอู่
1.นายณัฎฐิโก จินเขตรกิจ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
9689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายเทพรักษ์ แกล้วกสิกรรม
1.นายธนัชชัย กาญจโนภาส
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
10689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์
1.นางสาวจักษณา อิสภาโร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
11689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
1.นายรุ่งรดิศ ศรีนิล
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
12689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวธิติมา สงวนเผ่า
1.นางสาวกัญญาภัค กราดกระโทก
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
13689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.นายปิยวัฒน์ หมั่นเขตรกิจ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
14689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสุภัทรา เหมพิจิตร
1.นายอภิรักษ์ เริงเกตกรรม
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
15689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวศิรประภา บัวพรวน
1.นายไสว ชุมพูหล้า
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
16689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง
1.นางสาวมนต์นภา จันทร์ทองคำ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
17689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายอนันท์ ศรีจันทร์
1.นางสาวนฤมล บัวบาน
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
18689การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.61.นายภัทรพล อรุณ
1.นายปันณทัต ไชยนาญ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา