# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
169การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.31.นายวิรัตน์ สุพรรณ์
1.เด็กหญิงอรวรรณ ทองจุ้ย
โรงเรียนลานสักวิทยา
269การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.เด็กชายณัฐวัตร อ่อนดีกุล
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
369การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.31.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.เด็กหญิงศิรินกันยากานต์ ยาเลาะ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
469การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กหญิงนลินนิภา ทองพุฒ
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
569การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.31.นายนวพล ปัทมากร
1.เด็กชายพรไพรัตน์ ปุลิตา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม