# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาววรรณวิสา แยบกสิกิจ
1.เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ต้นทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางฉัตรลดา จบศรี
1.เด็กชายพงศักดิ์ คำมัญ
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
3690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย นิลสาริกา
1.เด็กชายจิรเทพ กลิ่นศร
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
4690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นายนิชนันท์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
1.เด็กหญิงเกวลิน หาญฟ้าเลื่อน
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นายบุญเลิศ รังผึ้ง
1.เด็กหญิงฐานันท์ แซ่เตียว
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
6690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นายสาธิต ร้อยแก้ว
1.เด็กหญิงปภาวรินทร์ แข็งเขตร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
7690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางนันทวัน ปลั่งดี
1.เด็กหญิงบุญญาดา กลมกล่อม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
8690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวนวพร งามขำ
1.เด็กหญิงสุธาสินี พงษ์นาวี
โรงเรียนลานสักวิทยา
9690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวศุภัสสราพร มานะการ
1.เด็กชายศุภกฤต พูลเขตกิจ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
10690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวสุทธิวรรณ ท้าวทอง
1.เด็กชายเฉลิมชัย ดอกกุหลาบ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
11690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นายวีรชล บัวศรี
1.เด็กหญิงธัญพิชชา อุ่นเดช
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
12690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวจุฑารัตน์ จันทร
1.เด็กหญิงขนิษฐา จำปาพา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
13690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.เด็กหญิงนวรัตน์ กองสุวรรณ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
14690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวธิติมา สงวนเผ่า
1.เด็กชายบวรศักดิ์ ดวงจันทร์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
15690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กหญิงภาวินี มั่นเกษวิทย์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
16690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางปทุมวดี อินอ่อน
1.ด.ญ.พิมพ์พิชชา กสิกรณ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
17690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวศิรประภา บัวพรวน
1.เด็กหญิงเบญญา ศรีพันธ์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
18690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
1.เด็กหญิงณัฐพรรณ พิกุลทองสุข
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
19690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน
1.เด็กหญิงสถลัชนันท์ โฮมบุญ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
20690การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.31.นายพยับ ปรากริม
1.ด.ญ.วนัชพร จบศรี
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา