# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางนันทวัน ปลั่งดี
1.นางสาวปฐมพร เชื้อกสิกรรม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาววรรณวิสา แยบกสิกิจ
1.นายปิยฉัตร แถมพยัคฆ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวศริญญา นารถบุญ
1.นางสาวธัญพิชชา ไพรหนู
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
4691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นายวงศกร อำภา
1.นางสาวปรีญาภัทร พงษ์สวัสดิ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
5691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นายนิชนันท์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
1.นางสาวธวชินี ชำนาญกิจ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสมลักษณ์ รักอู่
1.นายศุภฤกษ์ จงเขตการ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
7691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์
1.นางสาวญาณิกา จิวสืบพงษ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
8691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวสุทธิวรรณ ท้าวทอง
1.นายสิทธิพร ตุ้มปั้น
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
9691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวจุฑารัตน์ จันทร
1.นางสาวพัชราภา สุขเจริญ
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
10691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.นางสาวทรรศน์พร นิลวัชราภรณ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
11691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวธิติมา สงวนเผ่า
1.นายณัฐิวุฒิ สีสมัย
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
12691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางรพีพรรณ ท้วมทองดี
1.นางสาววรัญญา ตังสา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
13691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหค
1.นายหฤษฎ์ โต๋วสัจจา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
14691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ
1.นายธันวา ทิโพธิ์คา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
15691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง
1.นายธนากร โหมดเทศ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
16691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข
1.นางสาวฐิติพร พูลเทียน
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
17691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน
1.นายชินวัตร แห้วเพ็ชร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
18691การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.61.นายพยับ ปรากริม
1.นางสาวจารุณี คงสำราญ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา