# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1692การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นายณัฐวุฒิ ดวงสิมมา
2.นางสาวอรนุช ส่งเสริม
3.นางสาวปฏิญญา เกตุหอม
4.นางสาวศรัณยา ราชอินทอง
5.นางสาวจารุวรรณ จันทมา
6.นางสาวมณฑกานต์ คงกะพันธ์
7.นางสาวณัฐวดี บุตรเนียม
8.นายปรัชญ์ บุญประเสริฐ
9.นายนันทวัฒน์ พูนพุกยี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
2692การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.61.นายอนุพงศ์ เอี่ยมชู
1.นายชาตรี พงษ์สาริกิจ
2.นายนราธร บุญลือ
3.นายไตรทศ คล่องธัญกรณ์
4.นายอานนท์ ทวีจะกิจ
5.นางสาวชลพรรษ มงคลสุข
6.นางสาวพัชราภรณ์ คำโพย
7.นางสาวสุธิมา ศรีรอด
8.นางสาวกาญจนา พูลพันธ์
9.นางสาวปาลิตา แย้มปะกาแดง
10.นายพีรพัฒน์ จันดาสาย
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3692การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.61.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ยอดพิโรจน์
2.ดร.กวิศร์ โพธิพิทักษ์
3.นายเชิงกล งามปลอด
1.นายภัคพล จำนงภักดี
2.นางสาวณัฐณิชา ประสิทธิ์ธัญกิจ
3.นายชยธร ประสมพงษ์
4.นายอิทธิพงศ์ โพธิ์กลิ่น
5.นายมาโกโตะ คิมุระ
6.นายเจนนรินทร์ เขตบางกุ้ง
7.นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วิรัชวงษ์
8.นายณัฐชนนท์ ป้อมกระสันต์
9.นายคณิศร จำปา
10.นายพีรวัตน์ พร้อมพ่วง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา