# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางสาวภัทราวดี สงฆ์กราณ
1.เด็กหญิงขวัญจิรา แก้ววงศ์มา
โรงเรียนลานสักวิทยา
2693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางสาวทวี ขยันการนาวี
1.เด็กหญิงธัญวรัตม์ จัมปะโสม
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นายสุวิทย์ สว่างใจ
1.เด็กชายปิติพล เหมะ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางสาวฐษา ปริญช์กรรเกษร
1.เด็กหญิงภัทราภรณ์ พุ่มจั่น
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
5693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นายยุทธนา ต๊ะบุญเรือง
1.เด็กชายธีรภัทร เกิดสุวรรณ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
6693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางนพรัตน์ อรรคโชติ
2.Mr. Keza Chris Kelly
1.เด็กหญิงปรีชญาน์ สอนมาก
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
7693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางนวพร ศรีนิล
1.เด็กหญิงเพ็ญพิชา เพิ่มพูล
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
8693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
1.เด็กหญิงสิรภัทร คงชัยยศ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
9693การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.31.Miss Charita Ayengan Buya
1.เด็กชายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา