# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นางสาวอสมาภรณ์ หัสแดง
1.นางสาวสุธินันท์ แถมพยัคฆ์
โรงเรียนลานสักวิทยา
2694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นายสมชาย ปานหลุมข้าว
1.นางสาวสุธิมา ศรีรอด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นายวิโรจน์ วันจันทร์
1.นางสาวเจนจิราพร รำพึงกิจ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นางสาวสิริวิมล กาญจนา
1.นายนิพนธ์ รูปปัทม์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
5694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นายกิตติคุณ สัทธานนท์
1.นางสาวมนัสยา สีดาพล
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
6694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นางกัญญารัตน์ จำรัส
1.นางสาวภูรดา โพธิ์เกษม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นายณัฐชานนท์ ทาสะโก
2.Miss Guinid Marjorie Wiling
1.นางสาวธัญญุตา กมลรัตนกุล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8694การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.61.นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
1.นางสาววรัญญามาศ ฟุ้งเฟื่อง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา