# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวเบญจรัตน์ มัชฌิมา
1.เด็กหญิงปาณิศา เพิ่มเขตกรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
2697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
1.เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสะอาด
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางมาลัย แป้นห้วย
1.เด็กหญิงกาญจนพร ตาลาน
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวชมพูนุท คำธรรม
1.เด็กหญิงพิชญาภา แข่งเพ็ญแข
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
5697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาววฤณยา สิงห์โตทอง
1.เด็กหญิงนิรชา เนียมภาร
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
6697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวณัฐธีรา อารีกุล
1.เด็กหญิงทอรุ้ง อัมพวัน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
7697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นายศรัณย์ สาระขันธ์
1.นางสาวจุฑารัตน์ ลัดเล็ง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
8697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวบานชื่น คำผิว
1.เด็กหญิงแพรวรุ้ง วงค์จันทร์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
9697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาญตะบะ
1.เด็กหญิงสุกัญญา นวลศิริ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
10697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นายธัมมรัชฏ์ ธนแสง
1.เด็กหญิงเกสรา อินดอนกลอย
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
11697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวปาณิศา มะโนสร้อย
1.เด็กหญิงดุจดวงใจ คำกุ้ง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
12697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางอาภรณ์ สีแดง
2.Mr. Alben Gary Demafiles Alian
1.เด็กหญิงอลิสา สังข์ชัย
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นายปริญญา ไวเขตการ
1.เด็กชายปริญญา นิจโกรทม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
14697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
1.เด็หญิงภัทรนันท์ เกิดกรุง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
15697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางปราณี นาวิก
1.ด,ญ,กนกพร โพธิ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
16697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
1.เด็กชายนิธิพงษ์ แรงกสิวิทย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
17697การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.31.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
1.เด็กชายจีราวัฒน์ สุดสอาด
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม