# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวอรวรรณ รังษีวงศ์
1.นางสาวจันทกานต์ โตเดช
โรงเรียนลานสักวิทยา
2698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นายสันติ ยศสมบัติ
1.นายเด่นภูมิ นาลิวงค์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
3698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
1.นางสาวพรนภา สีกรุษ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางจินดา กมลมาลย์
1.นายเทพพร เพชรรักษ์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
5698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นายสรายุทธ ภูสำเภา
1.นางสาวเขมิกา แข็งเขตรการ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวยลชนก ธีรวุฒิ
1.นายภานุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวยุราวัลย์ วรกรรณ์
1.นางสาวกนกพร ธูปบูชา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
8698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นาสาวณัฐธิรา อารีกุล
1.นางสาวจันจิราวรรณ ยงยืน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
9698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวชนิดา เพ็งไธสง
2.นางสาวชนิดา เพ็งไธสง
1.
2.นางสาวณัฏฐณิชา ทองไทย
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
10698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาววะรา จิตชอบค้า
1.นางสาวเบญจวรรณ ไวเขตกรณ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
11698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
1.นางสาวสุวรรณา โพธ์ศรี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
12698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางพัชราวลัย ทางชั้น
2.Mr.Soroush Faroknejad
1.นางสาวชนกภัทร์ ชมภู่
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวดลนภา คตภูธร
1.นางสาวมนปริยา ทับทิม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
14698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางปราณี นาวิก
1.นางสาวกัญญาณัฐ กอบสาริกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
15698การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61.นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
2.นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
1.นางสาวปาณิสรา กสิกิจ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี