# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
170การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.61.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.นายณัฐวัฒน์ อนันตผล
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
270การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.61.นางนฤมล อินทฤทธิ์
1.นายวรชิต แสงสด
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
370การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.61.นายนวพล ปัทมากร
1.นางสาววิริยา จูฑา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม