# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1701การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.31.นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมรอด
1.1.เด็กชายณัฐพงศ์ สารัตน์
2.2.เด็กหญิงเจนจิรา พ่อค้าไทย
3.3.เด็กหญิงณัฐวดี เรืองเขตร
4.4.เด็กหญิงปวีย์กร เกษการณ์
5.5.เด็กหญิงสุพัตรา บุญชื่น
โรงเรียนลานสักวิทยา
2701การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.31.นางชุติมา เฉลียว
2.Ms. Joana Capuyan
1.เด็กหญิงมณรัชดา จินดาสุทธิ์
2.เด็กหญิงณฐพร จำเริญ
3.เด็กหญิงสุกัญญา แก้วแกม
4.เด็กชายนัทวุฒิ ทองเริ่ม
5.เด็กชายปรมะ เก่งสาริการ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3701การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.31.นายประวีณธรรม ทองเกล็ด
2.นางสาวสุลาวัลย์ จันทศิริ
1.เด็กชายภัทรติยะ พรหมนุรักษ์
2.เด็กชายธิษณ สวรรคโลก
3.เด็กหญิงธนัญญา ภาพันธ์
4.เด็กหญิงศิรินทรา พรมสุข
5.เด็กหญิงธัญชนก กลิ่นบุญ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4701การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.31.นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์
2.Miss Hazel Jean Mendoza
1.ด.ช.พิพัฒน์ วงษ์อำมาตย์
2.ด.ญ. ชนมน สุพรรณ์
3.ด.ญ.พิมพ์กมล ศรีสด
4.ด.ญ.พิมพ์นารา แจ้งถิ่นป่า
5.ด.ช.ศุภณัฐ วันดี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา