# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.61.นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมรอด
1.1.นายณัฐชัย ทุมณี
2.2.นายฉัตรมงคล ตั้งไชย
3.3.นางสาวณัฐนันท์ แก้วกัณหา
4.4. นางสาวอาภัสรา วงศ์ดี
5.5.นายไกรวิทย์ สมัครเขตรการ
โรงเรียนลานสักวิทยา
2702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.61.นางสาวเบญจวรรณ พูลบางยุง
2.Mr. Jeter D. Celino
1.นางสาวมินทร์ธิตา เกริงรัมย์
2.นางสาวณัฐนรี ดิษเจริญ
3.นางสาวคคนางค์ จิตรแจ่ม
4.นางสาวณัฐธิดา ปิ่นสกุล
5.นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมสุรินทร์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.61.นางรัตนา คำโฉม
2.Ms.Hazel Medrina
1.นางสาววรณัน เขตต์กรณ์
2.นางสาวอธิตยา สีสด
3.นางสาวพรสินี หุ่นหล่อ
4.นางสาวณัฐณิชา สุทนต์
5.นายจิรภัทร สีแตง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.61.นางสาวขนิษฐา ศรีนิล
2.Miss Beverly Pagatpatan Daganio
1.นางสาวณัฐณิชา สินบำรุง
2.นางสาวพรธิดี สีสรรพ์
3.นางสาวทัศนีย์ แห้วเพ็ชร
4.นางสาวนริสา นรสิงห์
5.นางสาววริทธิ์ธร ทิพกฤตชนาภัทร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
5702การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.61.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
2.Miss Febe Salbio
3.Miss Febe Maing Salbio
1.นางสาวปิยมาศ เพียรไม่คลาย
2.นางสาวฐิตาพร เสลารัตน์
3.นางสาวชลธิชา ศิลป์สมบูรณ์
4.นายราเชนทร์ ปราคำ
5.นายพงศกร สามสูงเนิน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม