# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์
1.เด็กหญิงสุพรรษา ชาญธัญญกรรม
2.2.เด็กหญิงนภาพร สัตย์ธรรม
โรงเรียนลานสักวิทยา
2703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวปิยธิดา นวลวัน
2.นางสาวปวริศา เกษวิริยะการ
1.เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญจิตต์
2.เด็กหญิงณัฐรัตน์ โฉมศรี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวกนกรัตน์ บุญคง
1.เด็กหญิงวรรณภา แสงอุทัย
2.เด็กหญิงธนัตตา สิทธิกสิกรรม
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวพิณรภัทร ลูกประคำ
1.เด็กหญิงอภิสรา แก้วกิตติกาล
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวสุกัญญา คล้อยมาตร
1.เด็กหญิงนฤสรณ์ จันทเดช
2.เด็กหญิงสุภัสสรา แม้นทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นายสุวโรจน์ บุญมา
1.เด็กหญิงวิรินยุพา พรมอ่อน
2.เด็กหญิงวิภาวี พันธ์เสถียร
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
7703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวอภิสรา ทองกวาว
1.เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วสุวรรณ์
2.เด็กญิงอาทิตย์ตยา สุภาทิตย์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.
1.เด็กหญิงวีรดา แก้วก้อน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
9703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวปุญญ์สุทธิญา ปรีญาวุฒิวัฒน์
1.เด็กหญิงปริตา ธรรมเจริญศีล
2.เด็กหญิงสุธีรดา แพบัว
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
10703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางธิติมา ศิริชนะ
2.นางสาวกันตินันท์ สุปัญญา
1.เด็กหญิงพีรดา ใจยา
2.เด็กหญิงนิพาดา ชันตะ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
11703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรา
1.เด็กชายวีระพงษ์ นาคพงษ์
2.เด็กหญิงธีรญาภรณ์ พลนาค
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
12703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ
2.นางปาริฉัตร์ ปกคุ้ม
1.เด็กหญิงพัชราภา หล่ำดี
2.เด็กหญิงสุมิตตา ศรีสุข
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
13703การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์