# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์
1.นางสาวกันธิมา อังกาบ
2.นางสาวเพ็ญพิชชา เข็มนาค
โรงเรียนลานสักวิทยา
2704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวปิยธิดา นวลวัน
2.นางสาวปวริศา เกษวิริยะการ
1.นางสาวปาณิสรา ประสิทธิ์เขตกิจ
2.นายภูมิพัฒน์ แซ่เอ็ง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นายนริศ รุททองจันทร์
2.นางสาวชนัญญา คชรัตน์
1.นายพุทธิพงษ์ แป้นแก้ว
2.นางสาวณัฐมล เกิดแก้ว
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวอภิสรา ทองกวาว
1.นางสาวจิรภิญญา หลวงไกรลาศ
2.นางสาวปิยมาภรณ์ ภูสำเภา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ
1.นางสาวโบตั๋น บุญสุภา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
6704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางธิติมา ศิริชนะ
2.นางสาวกันตินันท์ สุปัญญา
1.นางสาววิภาวี คำมี
2.นางสาวสุภาพร แย้มยิ้ม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
7704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์
1.นางสาวชุติมา สนิทแสง
2.นางสาวภัทราวดี ฉวีชาติ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
8704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวกนกรัตน์ บุญคง
1.นางสาวณิชากานต์ ภาคโพธิ์
2.นางสาวอุบลวรรณ สีทองคำ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
9704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวชวนชม บูโกก
1.นางสาวกันติยา สุขสมัย
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
10704การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรา
1.นางสาวปาลิตา บุญเพ็ชร์
2.นางสาวพีรยา สมานกสิกรณ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา