# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1705การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.31.นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์
1.นางสาวบุษบง แดงเล็ก
2.นางสาวศุภัสสร ไล้ทอง
โรงเรียนลานสักวิทยา