# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
171การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.เด็กหญิงปวริสา พลพัฒน์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์