# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.61.
1.นางสาวกำไรมาศ ศรีแจ้
โรงเรียนลานสักวิทยา
2710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาววิศารัตน์ มูลคำ
1.นางสาวสุทัตตรา นิตย์แสวง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวชญานันทน์ วิสัย
1.นางสาวศตพร เลาห์อุทัยวัฒนา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์
1.นางสาวยุวดี น้อยเจริญ
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
5710การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวกนกรัตน์ บุญคง
1.นางสาวกฤตพร สุขเกต
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม