# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1713การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.61.
1.นางสาววริศรา เพชรตะกั่ว
2.นางสาวดวงฤดี เอี่ยมสุนทรวงษ์
3.นางสาววดี โนรินทร์
4.นายณัฐวุฒิ นุชถนอม
5.นายธนภณ ศิริโยธา
โรงเรียนลานสักวิทยา
2713การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.61.นายภาณุวัฒน์ น้อยฉิม
2.นางสาวอุไรรัตน์ สัญบุญเป็ง
1.นางสาวทักษญา ยี่สุ่นเดชากร
2.นางสาวธฤษวรรณ บรรเทิงจิตต์
3.นางสาวทิพากร พิมพ์จันทร์
4.นางสาวพิชญา เอี่ยมสอาด
5.นางสาวณัฐชา ชัยมงคล
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3713การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวปิยธิดา นวลวัน
2.นางสาวปวริศา เกษวิริยะการ
1.นางสาวบุณยาพร บุญจิตต์
2.นางสาวณัฐกานต์มณี พันธุ์พฤกษา
3.นางสาวนันทนา เหล่าเขตรกิจ
4.นางสาวสุชัญญา ประวาลวรรณ์
5.นางสาวศิรดา สาริกา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4713การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม