# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1714การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.61.นางอานันฑิตา สแปร์โรว์
1.นางสาวแพรวา กลายสุข
2.นางสาวบุณยาพร สิงหาวรณ์
3.นางสาวชญานิศ สาระคำ
4.นางสาวธนิดา ปั้นงาม
5.นายญาณวรรธน์ นิยมสัตย์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม